Logo Hair Extensions by Char

Nu geopend in Eindhoven! Boek je in november? Dan profiteer je van 15% korting op je eerste behandeling (ook geldig op afspraken na november)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden van Hair Extensions by Char B.V. zijn van toepassing op alle door ons gesloten overeenkomsten, behandelingen en afspraken.

Annuleringsbeleid

Gemaakte afspraken kunnen tot maximaal 48 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden. Bij annulering binnen 48 uur is Hair Extensions by Char gemachtigd €50,00 per gereserveerd uur in rekening te brengen. Hier wordt uitgegaan van de voor u gereserveerde tijd voor de afspraak, welke terug te vinden is in de afspraak bevestiging. Ook wanneer u niet verschijnt op de gemaakte afspraak wordt aan u €50,00 per gereserveerd uur in rekening gebracht. 

Betalen in termijnen

Voor onze service om gebruik te maken van betaling in 3 of 4 termijnen, hebben wij een samenwerking met Alma.

  • de uitvoering van de betaling afhankelijk is van de aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden of van het kredietcontract voorgesteld door Alma;

  • de contractuele clausules bepaald door Alma in het bijzonder met betrekking tot het herroepingsrecht van de klant, indien van toepassing;

  • elke weigering door Alma om krediet te verlenen voor een bestelling kan leiden tot annulering ervan;

  • elke beëindiging van de Algemene Voorwaarden tussen de klant en de verkoper zal resulteren in de beëindiging van de Algemene Voorwaarden of de kredietovereenkomst tussen Alma en de klant;

  • het bedrag is betaald door een krediet (artikel L312-45op straffe van een boete)

Betaling

Indien niet is gekozen voor een abonnement dient betaling per pin of creditcard, direct na de behandeling, te geschieden. Hair Extensions by Char accepteert geen contante betalingen.

Voor- en nafoto’s

Voor een behandeling na een behandeling worden altijd foto’s gemaakt van het haar. Deze foto’s worden opgeslagen in het klantendossier. Indien u geen foto’s wilt laten maken, kan de behandeling niet plaatsvinden. Op deze foto’s wordt u  onherkenbaar in beeld gebracht.

Toestemmingsformulier

Tijdens de behandeling kan er gevraagd wordt om een toestemmingsformulier te ondertekenen. In dit formulier wordt aangegeven dat u een behandeling wenst die tegen het advies in gaat van de hair extensions specialist. Op het moment van tekenen vervalt de garantie. 

Verzorgingsadvies

Ons verzorgingsadvies, welke u mee krijgt op uw eerste afspraak en welke na te lezen is op onze website, maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Hair extensions kunnen bij een verkeerde verzorging of te lange draagtijd schadelijk zijn voor uw eigen haar. Leef het verzorgingsadvies goed na en laat uw hair extensions nooit langer dan 4 maanden zitten.

Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Hair Extensions by Char niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hair extensions.

Klachtenafhandeling

Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hair extensions dient u te allen tijde direct, maar in ieder geval binnen 3 dagen na het ontstaan van de klacht of de schade, contact op te nemen met Hair Extensions by Char. Hair Extensions by Char zal in dat geval haar uiterste best doen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hair extensions te beperken. U dient hieraan uw medewerking te geven en Hair Extensions by Char hiertoe in de gelegenheid te stellen. Bij gebreke daarvan kan Hair Extensions by Char niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of vordering.

Een klacht laat uw betalingsverplichting onverlet. Het geeft geen recht om verdere betalingen op te schorten, te verrekenen of om de overeenkomst te ontbinden.  

Beperking aansprakelijkheid

Indien Hair Extensions by Char op enigerlei wijze aansprakelijk is te houden voor enige schade, dan is haar schade beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag dat gemoeid is met de desbetreffende behandeling. Gevolgschade is in ieder geval uitgesloten voor vergoeding. 

Indien u uw hair extensions zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Hair Extensions by Char niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hair extensions. 

Op het moment dat een derde uw hair extensions heeft behandeld is Hair Extensions by Char niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hair extensions dan wel uw eigen haar. 

Hair Extensions by Char is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar. 

Garantie

Er wordt drie maanden garantie verleend op de onderstaande situaties. Indien u een 4 maanden abonnement heeft afgesloten wordt er garantie van vier maanden verleend; 

  • Garantie wordt gegeven op uitgevallen hair extensions van Hair Extensions by Char. Dit betekent dat hair extensions, die binnen drie maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst. Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt naar Hair Extensions by Char zal Hair Extensions by Char de plukjes kosteloos terugplaatsen. Verloren plukjes worden niet vervangen door nieuwe hair extensions. 
 

De garantie is geen ‘niet goed, geld terug’-garantie.

U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u de verzorgingsadviezen op juiste wijze hebt nageleefd en voor het wassen en verzorgen van uw hair extensions gebruik maakt van de producten aangeraden door Hair Extensions by Char. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor de (aanhechtingen van de) hair extensions. Indien Hair Extensions by Char twijfelt aan het feit of u producten aangeraden door Hair Extensions by Char heeft gebruikt dient u de aanschaf van de producten aan te tonen door middel van de aankoopbon.

De garantie op uitgevallen hair extensions geldt alleen indien u de uitgevallen plukken door Hair Extensions by Char laat terugplaatsen. Kosten van derden ter zake het terugplaatsen dan wel het plaatsen van nieuwe hair extensions door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden niet vergoed. 

Op het moment dat een derde uw hair extensions heeft behandeld (bijvoorbeeld knippen, bijsnijden, herplaatsen) dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is Hair Extensions by Char niet gehouden tot enige garantie.

De garantie vervalt tevens bij het niet volgen van de klachtenprocedure, zoals:

  • Het niet tijdig melden van een klacht. Een klacht dient binnen minimaal 3 dagen aan ons gemeld te zijn na het ontstaan van de klacht.
  • Het niet willen komen of het niet komen opdagen bij een controleafspraak. 
 

Reviews

Reviews die worden geplaatst op Google, Facebook, Trustpilot en andere review websites worden door Hair Extensions by Char gecontroleerd. Wij vergelijken de naam van de reviewer met ons klantenbestand. Indien iemand een review plaatst die geen klant is (geweest) van Hair Extensions by Char, dan melden wij dit direct bij het platform als zijnde ongepast. Indien het een review betreft waarbij onterecht en misleidende informatie wordt gegeven dan sommeren wij de reviewer de review te verwijderen.

Hair Extensions by Char of medewerkers van Hair Extensions by Char plaatsen geen positieve reviews op review sites om Hair Extensions by Char te promoten.

Toepasselijk recht

Op alle door Hair Extensions by Char gesloten overeenkomsten en uitgevoerde werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement van de vestiging van Hair Extensions by Char alwaar de overeenkomst is gesloten c.q. de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de rechter die bevoegdheid toekomt ter zake geschillen welke uit deze overeenkomst voortvloeien.  

Intellectueel Eigendom

Het kopiëren van, dan wel gedeeltelijk kopiëren van het verzorgingsadvies, deze algemene voorwaarden, de internet- en marketingteksten en de concepten van Hair Extensions by Char is niet toegestaan tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven.

Privacywet AVG

Bij het aangaan van de klant / leveranciersverhouding geeft u Hair Extensions by Char BV toestemming om gegevens over u en uw afspraken / behandeling(en) te verwerken in het kader van de te verlenen service. Deze toestemming omvat mede het:

  1. het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in mijn klantendossier;
  2. verstrekken van persoonsgegevens aan derden voor betalingen, automatische incasso’s etc;
 

Op https://hairextensionsbychar.nl/privacybeleid/ kunt u onze volledige privacybeleid lezen.

Op https://hairextensionsbychar.nl/klachtenprocedure/ kunt u onze volledige klachtenprocedure lezen.

15% korting?

Nu geopend in Eindhoven! Boek je in november? Dan profiteer je van 15% korting op je eerste behandeling (ook geldig op afspraken na november). Schrijf je in en ontvang meer informatie.

Arrow Hair Extensions by Char
Welcome Present!

Nu geopend in Eindhoven! Boek je in november? Dan profiteer je van 15% korting op het totaalbedrag (ook geldig op afspraken na november) Schrijf je in en ontvang meer informatie.